Logo

 

Algemene Voorwaarden

 

Versie: 3.4

Datum: 26 januari 2022


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden GSE Automatisering BV.

1 Artikel Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met GSE Automatisering BV betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door GSE Automatisering BV expliciet van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij van GSE Automatisering BV.
1.5 GSE Automatisering BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

2 Artikel Aanbod en bestelling
2.1 Alle offertes van GSE Automatisering BV, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door GSE Automatisering BV verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door GSE Automatisering BV te verrichten wezenlijk andere prestatie. GSE Automatisering BV behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

3 Artikel Overeenkomsten
3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van GSE Automatisering BV.
3.2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

4 Artikel Prijzen
4.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering van GSE Automatisering BV; exclusief BTW tenzij in de offerte anders vermeld; in EURO’S; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.
4.2 Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door GSE Automatisering BV geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is GSE Automatisering BV bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,--. Daarbij wordt support onmiddellijk gestaakt.
4.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5 Artikel Risico
5.1 Zaken zijn voor risico van de leverancier tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer, of van door afnemer gebruikte hulppersonen, zijn gebracht.
5.2 GSE Automatisering BV is gerechtigd tot het doen van deellevering

6 Artikel Eigendomsvoorbehoud
6.1 GSE Automatisering BV behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door GSE Automatisering BV aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, evenals van eventuele vorderingen voor door GSE Automatisering BV ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen GSE Automatisering BV van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen GSE Automatisering BV en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.
6.2 Aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan de leverancier voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie, met begrip van eventuele rente en kosten, heeft voldaan die hij uit hoofde van met de leverancier aangegane overeenkomst verschuldigd is.
6.3 Indien een derde aan de leverancier in eigendom verbleven goederen in beslag doet nemen zal de afnemer de leverancier daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. De kosten, welke ter bewaring van de rechten van de leverancier in verband daarmee worden gemaakt, komen ten laste van de afnemer.
6.4 De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen.
6.5 Ingeval de leverancier de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is hij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van de leverancier op schadevergoeding onverlet. De afnemer is verplicht de leverancier daartoe alle medewerking te verlenen, met name door hem c.q. door hem aangewezen personen toegang tot zijn bedrijf of andere voor hem toegankelijke ruimten te (doen) verschaffen.

7 Artikel Aflevering en reclames
7.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is GSE Automatisering BV voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
7.2 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan GSE Automatisering BV.
7.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

8 Artikel Garantie
8.1 GSE Automatisering BV verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde "carry-in"- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, "muizen", joysticks, batterijen en accu's van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.
8.2 De garantie voor de producten van GSE Automatisering BV die zijn voorzien van fabrieksmatige aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door GSE Automatisering BV een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardware storing voordoet, kan de apparatuur, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild en geretourneerd met volledige teruggave van het aankoopbedrag. E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.
8.3 Met betrekking tot producten van derden is GSE Automatisering BV tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
8.4 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 90 dagen.
8.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van GSE Automatisering BV liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt GSE Automatisering BV zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
8.6 In geval koper een garantie uitbreiding heeft aangeschaft, omvat deze garantie uitbreiding uitsluitend de door de garantie uitbreiding gedekte kosten van de fabrikant van de zaak. Indien de koper in deze een beroep doet op GSE Automatisering is de koper de prijs van de vervangende zaak en de door GSE Automatisering gemaakte kosten verschuldigd.

8.7 GSE Automatisering BV is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

9 Artikel Aansprakelijkheid
9.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor GSE Automatisering BV in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard zal GSE Automatisering BV niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van GSE Automatisering BV.
9.2 De klant vrijwaart GSE Automatisering BV te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3 De aansprakelijkheid van GSE Automatisering BV blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat GSE Automatisering BV de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
9.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door GSE Automatisering BV ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

10 Artikel Toepasselijkheid
10.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
10.2 Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen GSE Automatisering BV en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, met dien verstande GSE Automatisering BV het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer

11 Artikel Software
11.1 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

12 Intellectuele eigendom
12.1 De leverancier neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat de te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan de leverancier verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal de leverancier, onverminderd de in artikel 8 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de wervingskosten terugnemen, of zorgdragen dat de afnemer het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken, mits de afnemer de leverancier tijdig in staat stelt om op te komen voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van intellectuele eigendom geldend maakt.

13 Inschakeling derden
13.1 De leverancier is bevoegd, indien hij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

14 Geheimhouding
14.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. Zij zijn verplicht maatregelen te treffen, opdat deze geheimhouding door hun werknemers in acht wordt genomen.

15 Overmacht
15.1 Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.
15.2 Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolgde de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen aan elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
15.3 In geval van een situatie zoals in de eerste volzin van dit artikel bedoeld is, is de leverancier nooit verplicht tot enige schadeloosstelling.

16 Ontbinding
16.1 Mocht één van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en) door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot ontbinding gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden dan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

17 Niet-overname personeel
17.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaats gehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruik er ter uitvoering van deze overeenkomst, beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

18 Artikel Overige bepalingen
18.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
18.2 De koper van goederen van GSE Automatisering BV in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke GSE Automatisering BV in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van GSE Automatisering BV, doch ook voor gebruik in het concern waarvan GSE Automatisering BV deel uitmaakt.

19 Slotbepalingen
19.1 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door de regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
19.2 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de leverancier en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

 

 

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
Algemene Voorwaarden GSE Automatisering BV.pdfAlgemene Voorwaarden GSE Automatisering BV.pdfvr 10 jun 2022